Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Archive for the ‘આંતરરાષ્ટ્રિય કવિ સંમેલન-૨૦૧૨’ Category

૧-યતિ
કશું નથી ત્યાં.અનુભવ નવેસર કરો ? વેદના ગુમાવે સમગ્ર પાર્થિવતા. સહેલાણીઓ વિખરાવાની ક્ષણે, લાગણી ઉદાસ થાય છે.આંખો સંકોચાય.ઠાલી ક્ષિતિજ.

એ નડતર નથી! શારીરિક આનંદ મૂલ્યહીન નથી.એ આત્માને અજવાળે સન્યાસીના દીવા સમ…
યુફ્રેટિસ કિનારે,તોફાની પવન પવિત્ર રાત્રિનો ભય યાદ કરાવે અને તમારી સ્વૈરવૃત્તિની ચળકતી નજર.

આહવાન સૂચવે થોડી છદ્મ કાલ્પનિકતા અચોક્કસ સંસ્મૃતિ ખળભળાવે.ધૈર્યથી તમે શબ્દને સત્તા સોંપો કવિતાનો વાણો ઉથલાવવા શ્વાસના વહન માટે.ફિકર નથી કે હિંસ્ત્ર પશુ સોબત માટે એમની બોડ છોડતા નથી.(અનુ,૭-૯-૨૦૧૪)
Habib Tengour
(Algeria, 1947)
CÉSURE – V.( અલ્જીરિયામાં બોલાતી ભાષામાં.)
Il n’y a rien. Renouveler l’expérience ? La douleur perd toute matérialité. Au moment de la levée du camp, le cœur se serre. L’œil se contracte. Un horizon vide.

Qu’à cela ne tienne ! Les plaisirs du corps ne sont pas vains. Ils illuminent l’âme comme le luminaire de l’ermite…
Sur l’Euphrate, les vents se déchaînent pour te rappeler l’épouvante d’une nuit sacrée et l’éclat de tes frasques.

L’évocation suggère quelques images voilées à l’assaut d’une mémoire incertaine. Avec patience, tu charges les mots de subvertir la trame du poème pour transmettre une respiration. Peu importe si les bêtes sauvages ne quittent pas leur tanière pour te tenir compagnie.

CAESURA – V.( અંગ્રેજી ભાષામાં)
There’s nothing. Renew the experience? The pain loses all materiality. At the moment of breaking camp, the heart grows heavy. The eye contracts. An empty horizon.

That’s no problem! The pleasures of the body are not futile. They illuminate the soul like the lamp of the hermit…
On the Euphrates, the winds are raging to remind you of the terror of a sacred night and the glare of your escapades.

The evocation suggests a few veiled images storming an uncertain memory. Patiently you put the words in charge of subverting the weft of the poem to transmit a breath. No matter that wild beasts do not leave their lairs to keep you company.

૨-વજનકાંટો

વજનકાંટો શારીરિક ઉષ્ણતામાને જળવાયો હતો
-એનાથી એ જીવંત હયાતી નથી બનતો
ધીરાણ ચામડી ખેંચ પ્રક્રિયા જણાવાઈ છે
તમે ઊભાં ફીણમાં ઉતરડાયેલાં.
આપણે વાડ ટેક્ષ વગર પરદેશથી લાવ્યાં
અને હવે છાંયડો બન્નેવનો.
ધીરાણ ચામડી ઉતાર પ્રક્રિયા ગણાવાઈ છે,
આપણી ઉડાઉ ઉજાણીમાં ઘણું છે રાચવાનું.
ત્યાં કોઈ ફરે મારા મૂત્રપિંડ સાથે,
અને એ તું નહતી.
તારૂં પારેવડું આજે વિચિત્ર દેખાય,
અને તારી જાંઘ ખીલેલી હતી,
જે પસાર થતાં હું જોઇ શક્યો નહીં.
(અનુ.૭/૬/૨૦૧૪)

મૂળ જર્મન પાઠ

der verladebahnhof wurde auf körpertemperatur gehalten,
deswegen war er nicht gleich lebendig.
geldwäsche wurde hier als mauser dargestellt,
du standest ausgezogen im schaum.
wir führten auch das terrarium unversteuert ein,
und was sich da häutete, gehörte ab jetzt uns beiden.
geldwäsche wurde hier als mauser dargestellt,
aber so was fliegt auf.
wir hatten mit ausgeben alle hände voll zu tun.

jemand lief da draußen mit meiner niere herum,
und das warst nicht du.
dein kanarienvogel sah heute so seltsam aus,
und deine oberschenkel waren voller blüten,
die ich aber im vorbeigehen nicht sah.

અંગ્રેજી અનુવાદઃ-

the freight station was kept at body temperature
– this didn’t make it a living being.
money laundering was depicted here as skinnery
you stood stripped in foam.
we also imported the terrarium taxlessly
and what was shedding now belonged to us both.
money laundering was depicted here as skinnery,
but things like that will out.
our prodigal spree gave us plenty to do.

someone out there walking about with my kidney,
and it wasn’t you.
your canary looked so strange today,
and your thighs were full of blossoms,
which I however didn’t see in passing.
(Daniel Falb,Germany, 1977)

૩-ગરૂડ

આજે કેમ્બ્રિજ પર બે ગરૂડ ચકરાતાં હતાં,
વિરલ રોચક,દ્રશ્ય
સ્પાટ શ્વેત આકાશમાં.
આકર્ષાયેલો તાકી રહેવા, તરત મારા ધ્યાનમાં આવ્યું
એ સંપૂર્ણ વર્તુળ ફર્યા
સમાંતર ગતિએ.
ખરું જોતાં એ સરીખાં દેખાયાં.
એમની વિસ્તૃત પાંખો બહુ ફડફડી નહીં.
મેં ઝીણો ઇલેક્ટ્રીક સુસવાટો સાંભળ્યો
અને આશ્ચર્ય છે કે એ પોતાનામાં ઝીણા
ચાંપતા કેમેરા રાખે છે
જે વાંચી શકે
“શેક્સ્પીયર અને વિસંવાદની કરૂણા” જે હું વાંચતો હતો.
(અનુ.૬/૩૦/૨૦૧૪)
નોંધઃ આ કવિને કાવ્ય વાંચનમાં જવા વિઝા મળ્યા ન હતા.
[Falb replaced Russian-American poet Philip Nikolayev, who couldn’t make it to the festival due to visa problems.]

Eagle: Philip Nikolayev (Russian Federation,1966)

Two eagles circled over Cambridge today
a rare sight,lovely
against the chalkboard sky.
Drawn to stare,i soon noticed
that the went around in near perfect circles
at even speed.
in fact the looked exactly identical.
Their widespread wings didn’t so much flutter.
i heard a thin electrical whiz
and wondered if they carried
tiny surveillance cameras on board
that could scan
“Shakespeare and the Pathos of Rambling” that i was reading.

૪-દિવા(સ્વપ્ન)#૩

July 23, 2014 by himanshupatel555 | સંપાદન કરો

રાત્રિ ખરાબમાં ખરાબ.
આઘે છેલ્લું ખેતર
પણ કશું પરખાતું નથી,મારો અવાજ પણ નહીં.
કશુંય,કશાયને કોઇ અર્થ નથી-
વસ્તુઓ અચાનક જોખમકારક નજીક અને સચવાયેલી છે.
પાણી ખાડામાં,ઘૂંટણ ઊંચા ઘાસ વચ્ચે પવન
છીદ્રાળુ ધરતી અને પેલો ઘોડો ત્યાં
લાગે છે કે એ ઘોડો છે.
સમય કાઢવા બૂટમાં દોરી બાંધું.
મારા બેકપેકમાં-પાણી,ખાવાનું,સુકા લુગડાં
મૂઠ્ઠીભર બંદૂકની ગોળી,મારો સંદેશો સ્વીકારતો મોબાઇલ.
હું ભાગ્યે પ્રત્યાઘાતુ,ભાગ્યે શ્વસું.
આમતો હું મૃત છું પણ જીવનથી ફાટફાટ.
તરસ્યો થતાં,હું પીઉં.
થાકી જતાં,હું ગીત ગાઉં.
મા હમેશા મારે માટે ગાતી.
ઉપરથી આ કદાચ છટકી જતું ભાસે
પણ ઊંચેથી સમગ્ર ઘેરું છે.
થોડાઘણા કિલોમીટરે,ધારવા મુજબ
પછી સૂર્ય દેખાશે
ચળકતો,સ્પષ્ટ પ્રકાશ ચોફેર,
(અનુ.૭/૨/૨૦૧૪)

મૂળ ભાષામાં-
DAG(DROOM) # 3

De nachten zijn het ergst.
Verderop de laatste boerderijen
maar alles is al onherkenbaar, zelfs mijn eigen stem.
Niets, er klopt helemaal niets meer van –
wat bestaat lijkt plotseling gevaarlijk dichtbij en gedocumenteerd.
Het water in de slootjes, de wind door het kniehoge gras
de zuigende aarde en dat paard daar
volgens mij is dat een paard.
Om tijd te winnen strik ik mijn veters.
In mijn rugzak water, voedsel, droge kleren
een handvol losse kogels mijn mobieltje heeft gewoon bereik.
Nauwelijks denk ik na, nauwelijks haal ik adem.
Net of ik dood ben maar ik ben springlevend.
Heb ik dorst dan drink ik.
Ben ik moe dan zing ik een liedje
dat mijn moeder altijd voor mij zong.
Van bovenaf zou dit op vluchten kunnen lijken
maar van bovenaf is alles duister.
Hooguit een paar kilometer schat ik
dan komt de zon op.
Schitterend en helder licht alom.

અંગ્રેજીમાં-

DAY(DREAM) # 3
The nights are the worst.
In the distance the last farms
but nothing is recognizable anymore, not even my own voice.
Nothing, nothing makes sense anymore –
things suddenly seems dangerously close and recorded.
The water in the ditches, the wind through the knee-high grass
the porous earth and that horse over there
I think it’s a horse.
I do up my laces to buy time.
In my rucksack: water, food, dry clothes
a handful of bullets my mobile still has a signal.
I barely reflect, barely breathe.
As though I were dead but I’m bursting with life.
If I’m thirsty, I drink.
If I’m tired, I sing a song
my mother always used to sing to me.
From above this might look like running away
but everything is dark from above.
A few kilometres at the most, I guess
then the sun will come up
gleaming, clear light all around.
© 2014, Alfred Schaffer
From: Mens Dier Ding
Publisher: De Bezige Bij, Amsterdam, 2014

૫-ફોટોગ્રાફ અને ઘડિયાળ

July 23, 2014 by himanshupatel555 | સંપાદન કરો

આ ૧૯૬૫ની સાલ છે,એક હાથે
દાદા ઝાલ્યા છે અને બીજાથી ફુગ્ગા.
માચ્કામાં,તાશ્લિકના બસસ્ટેન્ડે,દિવસ ઉજળો ટાઢો હતો.

કડકાઇ ભર્યો મારો ચહેરો.વિચિત્ર-જ્યારે મારી ઇપ્સા એમને
આધીન.
કદાચ ફૂગ્ગાનો રંગ મારી પસંદગી ન હતી,
કદાચ મેં ફુગ્ગા મુદ્દલે માગ્યા જ ન હતા.

ખેદ કદાચ એક-બે ઘડી ટક્યો હોત.
હું કદાચ રડ્યો હતો,એમને મૂંઝવણમાં નાખી,અને પછી કદાચ
અમે ટહેલ્યા હોત,હસતાં,ઢાળ પર.

છતાં હવે અસંતુષ્ટતા સંસ્મૃતિમાં રહે.એ ટકી રહે.અવિશેષ.
આજે થયો ચોંત્રીસનો થાકેલો ચિંતિત હાસ્ય સહિત
ટીકટીકે નિઃસંકોચ નિયમિતતા સાથેઃ

દાદાની પ્રાચીન ઘડિયાળઃ
આંતરરાષ્ટ્રિય ઘડિયાળ કંપનીની.
(અનુ,૭/૪/૨૦૧૪)

મૂળ તૂર્કી ભાષામાં

FOTOĞRAF VE SAAT
Yıllardan bindokuzyüzaltmış,
bir elimden dedem tutmuş, birinde balon.
Maçka, Taşlık durağı – belli, kış.

Surat asmışım. Garip – bir dediğim iki edilmezken.
Belki istediğim renk balon bulunamamış,
belki de balon değilmiş istediğim zaten.

Üç dakika sürmüştür o mutsuzluk olsa olsa.
Ağlamışımdır, telaşlanmıştır dedem, derken
yokuştan aşağı inmişizdir güle oynaya.

Unutulmak bilmiyor artık oysa mutsuzluklar.
Otuz dördümden ilk günü alırken şimdi,
Kolumda tekdüze bir tıkırtı:

Dedemin eski saati,
International Watch Company.

અંગ્રેજી અનુવાદ

THE PHOTOGRAPH AND THE WATCH
It is the year nineteen sixty-five, I have
one hand in my granddad’s and a balloon in the other.
Machka, the bus stop at Tashlik, clearly a cold winter’s day.

A frown on my face. Odd – when my wishes were his command.
Perhaps the balloon wasn’t quite the colour I wanted,
perhaps it wasn’t a balloon I had demanded at all.

The unhappiness would have lasted but a minute or two.
I may have wept, put him in a fluster, and we would then
have sauntered, smiling, down the sloping streets.

Yet now unhappiness stays remembered. It endures. Rankles.
I turn thirty-four today listening with a weary smile
as it ticks with unflinching regularity:

Granddad’s old timepiece:
International Watch Company.

(Roni Margulies,Turkey, 1955)

Advertisements

Read Full Post »

૧)
દ્વિલય (syrinx*)

બોચી પરના ઉના શ્વાસે મને જગાડ્યોઃતું મારા કાનમાં તારી
જીભ લપકારતી હતી હું સ્વપ્નીલ હતો જ્યારે તું પડખામાં
હતી તાજા પાણીએ સુગંધી અને લેંઘા વગર.

પછી આપણે પડી રહ્યાં છત તાકતાં.તેં ઠપકો આપ્યો મારા
અબોલ દોષને.હું કેવળ કહીશ કે હું કશું એથી વિશેષ
અત્યારે.પછી આપણે બોલ્યા અને એથી વધારે

ગોથાં ખાધાં.અંધકાર જેમાં હું ભટકું અસીમ હતો.
અત્યારે બહાર બસો પણ ખાલી છે.કેવળ મારાં
પગલાં ફૂટપાથ પર પડઘાય.પહેલો પ્રકાશ બેકરીમાંથી

ઉદભવતો હતો.પહેલું પંખી જાગ્યું હતું.કદાચ તું ઊંઘતી
હતી.પણ બધાંમાં સૌથી ઠંડો હું છું અને મને માફ નથી
કરી શકતો.એક જ વસ્તુ સાટું વાળે છે તે તારો ઉનો શ્વાસ.
( અનુ.૬/૨૪/૨૦૧૪)
*syrinx:-syrinx, the vocal organ of birds, located at the base of the windpipe (trachea), where the trachea divides into the bronchi (tubes that connect the trachea with the lungs). The syrinx is lacking in the New World vultures (Cathartidae), which can only hiss and grunt, but reaches great complexity in the songbirds, in which it consists of paired specialized cartilages and membranes (the inner, or medial, walls of the bronchi), controlled by as many as six pairs of minute muscles.
Sound vibrations in the tracheal air column are evidently initiated and modulated by the vibrating membranes, specialized parts of the bronchial or tracheal walls. Songbirds, and probably other birds, are able to control the right and left halves of the syrinx separately, thus singing with two independent voices.
૨)
દરેક વાતચીત એક કોયડો

( એક સામાન્ય પ્રશ્નથીઃ)
નારિયેળની ચીરીઓમાં
કોણ ભાત ઉપસાવે છે?
કપિલ દેવ.

( બાળકોના પ્રશ્નથીઃ)
તમે જાણો છો છઠ્ઠા વિશ્વની બૃહદ
ચીઝ કેવી દેખાય છે?
ભ્રરરર…

( રિજિંદા પ્રશ્નથીઃ)
તો પછી કેવું ચાલે છે?
સરસ સવાલ,પણ માફ કરજો.એ તમારી પંચાત નથી અને નથી
દેખાતો માર ગાલે ચોંટી રહેલો ઝીણો માઇક્રોફોન?

( અઘરા પ્રશ્નથીઃ)
કઇ ચોક્કસ મનોદશા તમારે મતે
અને એ ક્યાં ભરાઇ રહે?
એ બાબતે હું પાછો ફરીશ,અને જાણ ખાતર એનો જાણકાર નથી
અને ઉપરાંત મને ભય છે કે- તું ટૂંકીટચ ઇ-મેલમાં મોકલીશ આ બધું મને?

(વેદનાદાયક પ્રશ્નથીઃ)
તારા જેવો માણસ
ક્યમ સાબિત કરે એ જીવંત છે,હયાત અને મથતો?
મારા વીમાખત પર ઓળખ નંબર,મારો હાથ
મારી ઠીંગણી સ્ત્રીના ઢગરાં પર વત્ત શુભરાત્રિ ચુંબન મારા બાળકના કપાળે.
અને
( કલાકારના પ્રશ્નથીઃ)
શું સબમરીન
પિગબોટ પણ છે?
હાસ્તો વળી!
(તાળીઓ)
( અનુ.૬/૨૫/૨૦૧૪)

SYRINX
a hot breath on my neck that woke me: you were sliding your
tongue into my ear I was already dreaming when you lay
down beside me so freshly showered and wearing no pyjamas.

then we lay there staring at the ceiling. you reproached me for
my wordless accusation. all I would say was that I would not
say anything more for now. then we spoke and only stumbled

even more. the darkness I am wandering through is total.
even the trams outside are empty at this hour. only my
footsteps echoing on the pavement. the first light emerging

from the bakeries. the first birds waking up. perhaps you are
asleep. but I’m the coldest of all and cannot forgive
myself. the only thing redeeming me is your hot breath.

Norbert Hummelt,(Germany, 1962)

EVERY CONVERSATION A QUIZ
(to a simple question:)
Who makes the patterns
in the coconut slices?
Martin de Vries.

(to the children’s question:)
Do you know what the big cheese
of world six looks like?
err . . .

(to the everyday question:)
How’s it going then?
Good question, but I’m sorry, that’s none of your business, and can’t
you see there’s a minuscule microphone stuck to my cheek?

(to the difficult question:)
Which states of mind do you mean exactly
and where do they usually hide out?
I will come back to that, and by the way I don’t think I am the person
and also I am afraid that – could you put all this into a short e-mail?

(to the painful question:)
How does a man like you
give proof he is alive, alive and kicking?
My social security number on my life insurance policy, my hand
on my little woman’s arse plus the goodnight kiss on my son’s forehead.

and

(to the artistic question:)
Is a submarine
also a pigboat?
But of course!

(APPLAUSE)
Micha Hamel,(Netherlands, 1970)

Read Full Post »

૧)
ત્યાં દરેક સરીખું છે.કોઇ
ખંડિત નથી કરી શકતું
એ આકાર.પાણીનો જે
બધું ગળી જાય.ચુંબકીય
ચીંથરાં.રીતે એકમેકની
સરભરાર્થે.દરેક ઇચ્છે
બધાં સરભરા કરે.
લગભગ ટૂકડે ટૂકડે.વચ્ચે જેમાં કોઇ
પોતાને મળી આવે.

૨)
આપણે સ્વર્ગમાં કેમ નથી ?

હું મૃતપ્રાય છું.ઊંડા બાહ્યે.મારામાંથી બહાર.
હું ગઇકાલે મૃતપ્રાય હતી અને જન્મી ત્યારથી.
હું મારામાંથી નહતી ઉદભવી.હું નષ્ટ છું.
શરીર મારું અંગત વિખૂટું પાડે.હું એમાં
હયાત ન રહી શકું.

૩)
આ નિરાશ દૂરત્વમાં. જે નથી
અહીં નથી ત્યાં.જે ધરુજે
એમના આકાશમાંથી.એમાંથી પોતાને ઊંચકીલે
અને ઘેરાં.એ એટલાં
ગીચ.એ કેવળ
છેલ્લાં થોડાઘણા દિવસ
જે એમની જગ્યાએ
પાછાં ફરશે.કોઇ કેવળ સ્થળ
બદલી શકે.પણ
કોઇ કરતું નથી.કણ
બદલી શકે છે એમનાં
સ્થળ એકમેક સાથે.અને
બધું સ્વયં.

૪)
હું પાંદડાં સામે જોઇ મારી અપેક્ષા એનામાં
જોડી દઉં.જે વર્ષાંત સુધી
ત્યાં જ ટકી રહે.જો પવન હલબલાવે.
અને ધ્રૂજવું અણજોયું.હું નીરખું
એને મારા આવાસેથી.નથી એ એનું
સ્થળ કાયમી? સ્વયંમાં
સરીખું? જે મને તે પછી
જીવાડે.એમાંથી અને કાયમ માટે
પાછો વળું.વા કેવળ
મને ગોળ
ફેરવું.
( અનુ.૬/૨૩/૨૦૧૪)

1)

Everything there is alike. One
cannot break that
form. Of water which
absorbs everything. The
magnetic rag. To treat
each other the way. One wishes
everyone to treat each other.
Almost in pieces. Between wherein one
finds oneself.

2)

WHY ARE WE NOT IN PARADISE?
I am dying. Deep outside. Out of myself.
I was dying yesterday and since I was born.
I wasn’t born out of myself. I am destroyed.
My body disjoints all I own. I can
not be in there.

3)

In these despairing distances. Which can
be neither here nor there. They shimmer
from their domains. Lift themselves out
and blacken. It is
so dense. It is only
these last few days
which will return
to their places. One can change
place. But
no-one does it. Even
the atoms can change their
places with each other. And
everything itself.

4)

I look at a leaf and attach my hope
to it. That despite the year’s end
it will remain. If the wind will quiver.
And trembling not notice. I look
at it from my place. Hasn’t
its place always been? Similar
in itself? What keeps me
then. From that and for ever
turn back. Or just
turn myself
around.

Ann Jäderlund,(Sweden, 1955)

Read Full Post »

૧) દેવદૂત જોઇ ન શકવાની અશક્તિ વિશે

નિરખો,પાંખા અજવાળે
હું અચંદ્ર સંધિકાળ સામે
ઊભો રહ્યો
આવડત ઊંટડે ચઢાવી
દેવદૂતોના નામચીન નંબર
જે ભાગ્યે ટાંકણી માથે બંધબેસે
જેની સામે,અને કઈ આદતે
હું બોલું- રોકો મને
પરસાળે અને ફાડી નાખો મારી ટિકિટ
એક થીજેલું સરનામું
૩૦ સેકન્ડપણ મારો શાકભાજી પ્રેમ ઘટાડી નહીં શકે

ON NOT BEING ABLE TO PERCEIVE ANGELS
in the twilight lo
I stood before the twilight
without even a moon
jacking up the artifice
the proverbial number of angels
that could fit on the head of a pin
before whom, and in what habit
I speak—stop me at the very
vestibule and rip up my ticket
one frosty address will not
diminish one jott my vegetable love

© 2012, Julian Talamantez Brolaski,(USA, 1978)

[jott–૨૦૦૬માં એકર્લિ પાર્ટનર અને ડ્રેપર રિચર્ડ દ્વારા ૩૦ સેકન્ડનો સંદેશો મોક્લવા કેળવાયેલી ટેકનોલોજી.]

૨) અર્પિતાને

પ્રિય અર્પિતા
ડરીશ નહીં
વિશ્વ ગોળ છે
સપાટ ભાસતું હોવા છતાં
માણસ કદાચ સભ્ય હશે
માણસ કદાચ અસભ્ય હશે
પણ છેવટે તો
આપણે મૃતકો જેવાં જ
લાંબું તમે જીવો
ટૂંકું એટલું એ ટકે
પાણીમાંથી તમે ઉદભવો
અગ્નિમાંથી પસાર થશો
માટે પ્રિય અર્પિતા
ડરીશ નહીં
દુનિયા ગોળ છે
અને એ બેદરકાર ના થઈ શકે. (બન્ને કાવ્ય અનુ. ૬/૮/૨૦૧૪)
TO ARI
Darling Ari
Don’t get scared

The world is round
Tho looking flat

Man may be good
Man may be bad

But in the end
We’re just as dead

The longer you live
The shorter it lasts

From the waters you came
Thru flames you will pass

Therefore darling Ari
Don’t get scared

The world’s spinning round
And it couldn’t care less

© J.A. Deelder,(The Netherlands, 1944 )

૩) અરવ

બોલતીવેળા અચકાશો નહીં
અને તમારું અરવ ફેંકે તમારી પ્રતિભા
એવા કોઇકની જે કેવળ માહિત.
પણ હવે લગીર ઓકેલું વળગી રહે
સ્થગિત શબ્દ જેવું તમારે હોઠે,
ઉખરાંટાં મોઢાને,તમે ફરી ચાટી નથી
શકતા,ઉચ્ચારી નથી શકવાના.

તારે હળવા શ્વાસ લેવાનું શીખવું જોઇએ
જ્યારે ચુંબતો હોઊં તારા ભીના હોઠ
તારી ઉત્તેજીત જીભ.
પડજીભને અત્યારે અત્તર જોઇએઃ
તું મોઢેમાં ટીંપા મૂકતું છીદ્ર રાખ
પછી દબાવ અને
ગળીજા,ગૂંગળઈશ નહીં. (અનુ.૬/૧૫/૨૦૧૪)
QUIET
You never hesitate when you speak
and you’re a spitting image when you’re silent
of somebody who just knows best.
But now a little vomit clings
like words still to your lips,
to your open mouth, you can’t make it
leak out, make it speak out.

You must learn to inhale slowly
when I kiss your moist lips,
your goose-flesh tongue.
The uvula needs perfume now:
you should put the atomizer aperture
inside your mouth and squeeze
and swallow, not choke.

© 1996, Paul Bogaert,(Belgium, 1968)

૪) બાળકઃ
આકાશમાં જોયું એક ઊડતું ટોળું પંખી હતાં અને પીંછાદાર પ્રાણી જે એકમેકને કરડી ખાધેલાં અને ખોતરેલાં એકરૂપ ન થાય,વાદળ સમ,દરેક શરીર એક્મેક સાથે સંકળાય નહીં,ફર અને પીંછાં,નહોર અને ચાંચ સુધી.મને જાણ નથી તેઓ એકમેકને વળગી રહે ભય કે પ્રેમથી,વા એકમેકને કરડે કે ખોતરે ધીક્કારથી.કશું કીરમજી નથી.સમગ્ર કાળું છે.કાળા ફર સમ.લાવો

૪-૨) ના હું કહું બાળકને
એ દ્રષ્ટિએ આપણે નથી જોવાનો હું
ના બાળકે કહ્યું; આપણે ચીસ નાખીએ
( અનુ.૬/૧૫/૨૦૧૪)

1)
the child:
I see a flock move across the sky it is birds and furred animals which have bitten and scratched each other until they have become one, a sort of cloud, all the bodies closely hooked together, to a large darkness of feathers and furs, claws and beaks. I don’t know if they cling to each other out of fear or love, or if they bite and scratch each other out of hatred. Nothing is red. Everything is black. Black as fur. Bring
2)
no I tell the child
that’s not how we should see it
no the child says: here we scream

Monica Aasprong,(Norway, 1969)

૫) ચીની ચમત્કાર

મારી સવારની કસરત પહેલાં
હું ચોરીછૂપી એક નજર
દરવાજા પાસે
( ચીની સાહીથી દોરેલા એના ચિત્રમાં)
પલાંઠી મારી બેઠેલા જ્ઞાની તરફ માંડતો.

કલાક પછી,થાકેલો,પાછો ફરું
ત્યારે ખોખામાંથી ત્રણ-ચાર બિસ્કુટ કાઢું
અને પછી ચા બનાવું
જે શાંતતઃ ગટગટાવું
સવારની પહેલી -અને છેલ્લી-
સિગારેટ સંગાથે.

ચિત્રમાંનો જ્ઞાની,
જેની પાસે ચીનના રાજાનો લાલ રાજચિહ્ન છે
એ ચોરીચૂપકી ભરી દ્રષ્ટિ વાળૉ નથી,
અને ધૂમાડામાંથી સીધું મને તાકી રહે છે
એની બે વેધક આંખોથી.
હું એટલો અગવડ ભર્યો કે મેં જોયા નહીં
એના હાથ,ચોરીછૂપી,દરવાજો ઊઘાડવા
જતાં ચિત્રમાંથીઃ
પડોશીના બાગમાંથી એક નાનકડું પંખી
આવી ટેબલ પર બેસે
અને થોડાં કણ ચોરી લે
જેવો હું છોડને પાણી પાવા વળું.

હવે પડોશી પંખી અને હું ચોર નથી.
હવે મિત્ર છીએ,એટલા
ડાહપણમાં તરબોળ
કે અમારામાંથી એક,આજે સવારે,
કવિતા રચે
જ્યારે બીજો ભીંત પરના ચિત્ર સામે
પાંખો ફફડાવે-
ગુરુ પ્રત્યે દ્વૈત કૃતજ્ઞતા,
ચિત્રમાંનો જ્ઞાની જન. (અનુ.૬/૧૪/૨૦૧૪)

CHINESE MAGIC
Before my morning exercise
I took to stealing a glance
at the wise man sitting cross-legged
(in his painting done in Chinese ink)
near the door of the room.

When I return, exhausted, an hour later
I take three or four cookies out of the package
and prepare a cup of tea with milk,
which I drink in peace
with the first—and last—
cigarette of the morning.

The wise man of the painting,
which bears one of the Chinese Emperor’s red seals,
is not content with stealing glances,
and stares right at me through the smoke
with his two piercing eyes.
I’m so embarrassed that I don’t see his hand
as it reaches, stealthily, from the painting
to open the shutters:
a small bird from the neighbor’s garden
lands on the table
and steals some crumbs
as soon as I leave to water my plants.

The neighbors’ bird and I are thieves no longer.
We’re friends now, so steeped
in this wisdom
that one of us, this morning,
is writing a poem
while the other flaps its wings
in front of the painting on the wall—
in twin gratitude to our master,
the wise man of the painting.

Mohamed Al-Harthy,(Oman, 1962)

Read Full Post »