Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Archive for the ‘મોરાક્કન કવ્ય’ Category

a)    તમારું સરનામું શું,પંખી!

૧)

સ્ત્રીલિંગ એવું સ્થળ છે

જ્યાં રહેવું અપ્રિય છે

સિવાય કે વ્હાલ દિવા જેવું ચળકતું હોય

સિવાય કે સમય જોડાણોમાં પરિવર્તે

સિવાય કે સવિલ* સંતરા સમ અંગ પ્ર્ફુલ્લિત થાય

ઉત્કંઠાના આગમને તદ્દન

૪-૨૩-૨૦૧૬

૬)

એક સ્થળ બાળપણને જીર્ણતાથી ભિન્ન પાડે

જે એ ઓરડો છે

જ્યાં આપણે સંભોગ કર્યો હતો

પહેલીવાર

૭)

હું જાણું છું એ સ્ત્રીને જેણે જીવવું એક જ સ્થળે વિતાવ્યું

મને થાય એ સ્થળ કેવું અનુભવશે

જો એ એકાએક જતી રહે

૧૫)

અહીં આ સ્થળે

હું મારી એકલતા રોપીશ

એ કવિતામાં પાંગરશે

૨૨)

કવિતા સ્થળનું અપત્ય

સ્થળ કાવ્યમાં આશ્રિત

તો ચાલો રોકાઇએ અને રડિએ…

૪-૨૫-૨૦૧૬

*

Bitter orange, Seville orange, sour orange, bigarade orange, or marmalade orange refers to a citrus tree (Citrus × aurantium) and its fruit.

It is a hybrid between Citrus maxima (pomelo) and Citrus reticulata (mandarin).[3] Many varieties of bitter orange are used for their essential oil, and are found in perfume, used as a flavoring or as a solvent. The Seville orange variety is used in the production of marmalade.

Bitter orange is also employed in herbal medicine as a stimulant and appetite suppressant, due to its active ingredient, synephrine.[4][5] Bitter orange supplementshave been linked to a number of serious side effects and deaths, and consumer groups advocate that people avoid using the fruit medically.

From Wikipedia, the free encyclopedia
b)

ગબડી પડવું

મારા ગબડવાથી ગભરાશો નહીં

જે રાગમયતાને વિભાજે

એમની ક્રમિક વાંસળીમાં

વા મારા ગાવામાં

જે સ્વર્ગમાં માપે મારા વૃણ

ચાંચના ઘા મારી;

કારણ હું  ભૂણ જેવો

સ્તનના ચંદ્રથી

પથ્થર મારવા

છતાં

૪-૨૩-૨૦૧૬

c)

અ)

જુગાર

દરેક રસ્તા આ ક્ષણ તરફ દોરે

તમે આગંતુકોની માફી ચાહો કશીક તાકીદ માટે

તમે હોટેલના ટેબલો વચ્ચેથી ઉતાવળ કરો

તમે બાથરૂમના આયનામાં તમારી અન્વીક્ષા કરીલો

સત્યના કલાક વીશે સભાન થાવ

અને એ પ્રાપ્ત આનંદ જુગાર છે જેમાં નફો અને નુકસાન એકસમાન છે

તમે ટેબલે પાછા ફરો

અને બધાં સામે ઉતાવળા ચુંબનોથી એના પર તરાપ મારો

બ)

એકાંત

સાત લાખ સ્ત્રી પેરિસમાં એકલવાયી જીવે

એમની વય ત્રીસ અને ચાલીસ વચ્ચે

અપરિણીત,લગ્નવિચ્છેદ વા

મા

ઉદ્ઘોષકનો અવાજ ખૂબ તટસ્થ હતો

આધુનિક જીવનની વિગતોમાંથી આ આંકડો ચિંત્યા કરતાં

એ સાથે સમાચાર પતાવતાં

સાત લાખ એકલવાયી સ્ત્રી

ઓ બાપરે !

અને કંપ્યુટર સામે ચાર કલાક સ્વયંને સંતાપતા હતાં

સબાળ વાક્ય રચના શોધવા જે સ્ત્રીરહિતનું વસમું જીવન વ્યક્ત કરે

૪-૨૩-૨૦૧૬

The gambler
All roads lead to this moment
You apologize to your guest excusing yourself with something urgent
You hurry through the restaurant rows
You scrutinize yourself in the bathroom mirror
Realizing that it is the hour of truth
And that getting pleasure is a gamble in which gain and loss are equalYou go back to the table
And in front of all pounce on her with a sudden kiss

Solitude
Seven hundred thousand women live single in Paris
Their age between thirty and forty
Unmarried, divorced, or
Mothers
The voice of the announcer was so neutral
Chewing this plain number from among the many details of modern life
Closing the news with itSeven hundred thousand single women
O man!
And for four hours you have been tormenting yourself before a computer
In search of good sentences that express hard life without a woman

Advertisements

Read Full Post »